ชนิดต่างๆ ของประโยค

Grammar

ชนิดต่าง ๆ ของประโยค

ประโยคแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้คือ

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Part of speech (ชนิดของคำ)

Part of  speech (ชนิดของคำ)

ข้อความ  ประกอบด้วย”คำ” ( word ) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นวลี (phrase)   หรือประโยค ( sentence )  จะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน   8 หน้าที่     ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar )หน้าที่ของคำเรียกว่า “ชนิดของคำ” ( parts of speech )  ซึ่งได้แก่

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น